Gå til indholdVirksomheders sociale engagement : årbog 2010

Du bliver sendt til vive.dk

Findes på 6 biblioteker - Detaljer


Sprog

Dansk

Længde

170 s., illustreret

Udgivet

2010


Beskrivelse


Årbøger om virksomheders sociale engagement belyser udviklingen i virksomheders indsats for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Årbøgerne betragter skiftevis udviklingen set fra henholdsvis et virksomheds- og et lønmodtagerperspektiv. Denne årbog ser på virksomheders sociale engagement fra et lønmodtagerperspektiv. Data om lønmodtagernes syn på og oplevelser med virksomheders sociale engagement stammer fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt beskæftigede danske lønmodtagere gennemført i forbindelse med Danmark Statistiks arbejdskraftundersøgelse. Dataene er indsamlet i 4. kvartal 2009. Rapporten beskriver udviklingen i lønmodtagernes syn på virksomheders sociale engagement i perioden 1999-2009. Derudover er der i denne årbog særligt sat fokus på, i hvilket omfang den stigende ledighed påvirker det sociale engagement, og i forlængelse heraf, om personer ansat på særlige vilkår har oplevet en forringelse af arbejdspladsernes rummelighed. Endelig er der sat fokus på førtidspensionisters syn på og mulighed for at komme tættere på arbejdsmarkedet. ÅRBOGENS VIGTIGSTE KONKLUSIONER Der er sket et signifikant fald i lønmodtagernes konkrete oplevelser af socialt engagement på deres arbejdsplads. Holdningerne til virksomheders sociale engagement er stadig meget positive, om end der er tegn på, at disse holdninger ikke er helt uanfægtede af udsigten til højere ledighed. Der er forskel på forskellige lønmodtagergrupper og deres holdninger til det sociale engagement. En femtedel af førtidspensionisterne vil gerne arbejde, men ved, at deres fysiske og psykiske funktionsnedsættelser står i vejen. Førtidspensionister med arbejde oplever sig udsatte på arbejdspladserne, hvilket vidner om, at der skal gøres en indsats på mange fronter, hvis det skal lykkes at integrere førtidspensionister på arbejdspladserne til glæde for alle


I samme serie


Evaluering af den fleksible barselsorlov

Evaluering af den fleksible barselsorlov

Rundt om forebyggelses- og sundhedscentre

Når politik bliver til virkelighed

Fædre, sønner, ægtemænd

Hjemløshed i Danmark 2007

Sammenbrud i anbringelser af unge

Handicap og beskæftigelse

Virksomheders sociale engagement

Fokus på skolegang ved visitation til anbringelse uden for hjemmet

Virksomheders sociale engagement

Helle Kløft Schademan

Handicap og ligebehandling i praksis

Anbragte børns udvikling og vilkår

Hjemløshed i Danmark 2009

Lars Benjaminsen

Blinde og stærkt svagsynede

Blinde børn - integration eller isolation?

Gravid og fængselsbetjent

Henning Bjerregård Bach

Virksomheders sociale engagement

Frederik Thuesen

Blinde og stærkt svagsynede

Blinde børn - integration eller isolation?

Børnemishandling i hjemmet

Mogens Nygaard Christoffersen

Virksomheders sociale engagement

Lige muligheder - støtte til udsatte børn og unge

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Tidligere anbragte som unge voksne

Aktuel skandinavisk og britisk handicapforskning

Køn, handicap og beskæftigelse

Prostitution i Danmark

Jens Kofod

Børn med funktionsnedsættelse og deres familier

Hjemløshed i Danmark 2011

Heidi Hesselberg Lauritzen

Virksomheders sociale engagement

Lars Brink Thomsen

Effekter af slægtspleje

Kønsopdelt lønstatistik og redegørelse om lige løn

Evaluering af psykologhjælp til børn på krisecentre

NAKUUSA - vi vil og vi kan

Else Christensen (f. 1949)

Lokal løn på kommunale arbejdspladser

Helle Holt

Danske hjemvendte soldater

Stéphanie Vincent Lyk-Jensen

Virksomheders sociale engagement

Lise Sand Ellerbæk

Effekter af mentorstøtte for udsatte ledige

Hjemløshed i Danmark 2013

Heidi Hesselberg Lauritzen

Evaluering af projekt SAMSPIL

Børn i Mælkebøtten

Else Christensen (1949-)

Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer

Ung i det grønlandske samfund

Else Christensen (f. 1949)

Virksomheders sociale engagement - årbog 2013

Mere uddannelse, mere i løn?

Effekten af it-støtte på elevers læsefærdigheder

Christiane PræstgaardChristensen

Virksomheders sociale engagement

Børn og unge i Danmark

Fra 15 til 27 år

Anders Rosdahl

Udvikling af trivselsmålinger i folkeskolen

Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer- Del II

Evaluering af mentorordningen

Christopher J de Montgomery

På vej mod ungdomskriminalitet

Folkeskolereformen

På vej mod ungdomskriminalitet

Skalaer til måling af elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

Anders Holm

Udvikling af måleinstrument for elevadfærd og -holdninger

Virksomhedernes sociale engagement

Hjemløshed i Danmark 2015

Heidi Hesselberg Lauritzen

Evaluering af Feedback-Informed Treatment ved Silkeborg Kommunes Familiecenter

Anbragte unges overgang til voksenlivet

Jan Hyld Pejtersen

Evidens om effekten af indsatser for ledige seniorer

Velfærdsteknologi i plejeboliger

Ditte Andersen

Kontinuitet i anbringelser

Siddhartha Baviskar

Inklusion set i et elevperspektiv

Implementering af beskæftigelsespolitik i Danmark

Rebekka Bille

Evaluering af satspuljen forebyggende indsatser for overvægtige børn og unge

Ida Scheel Rasmussen

På vej mod ungdomskriminalitet

Anbragte børns skolegang på intern skole

Stine Bagger

Kontinuitet i anbringelser

Fattigdom og afsavn

Morten Holm Enemark

Folkeskolereformen: Elevernes faglige deltagelse og interesse

Rehabilitering på ældreområdet

Housing First i Danmark

Etniske minoritetsunge i Danmark

Gør skoleledelse en forskel?

Etniske minoritetsunge i Danmark

Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016

Exit prostitution

Theresa Dyrvig Henriksen

Sammenbrud i anbringelser af unge

Fædre, sønner, ægtemænd

Anika Liversage

Kommuner og virksomheders samspil om socialt engagement

Socialt udsatte børn

Niels Ploug

Frivillige i Hjemmeværnet

Kommunale aktiveringsprojekter med produktion 2007

Anders Rosdahl

Når politik bliver til virkelighed

Hjemløshed i Danmark. Årgang 2007

God kvalitet i ældreplejen

Danskernes pensionsopsparinger

Michael Jørgensen (f. 1972-10-10)

Adoption som indsats

Mogens Nygaard Christoffersen

Opfølgning på sygedagpenge. Del 2

Jan Høgelund

Opsat folkepension

Danskernes forventninger til pension

Anna Amilon

Statslig og kommunal beskæftigelsesindsats

Frederikke Beer

Virksomheders rekruttering

Trine Filges

Hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig

Opsat pension

Kortlægning af kommunernes foranstaltninger til udsatte unge

Anbragte børns udvikling og vilkår

Tine Egelund


Informationer og udgaver

Bog

2010

Titel

Virksomheders sociale engagement : årbog 2010

Udgiver

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Udgivelsesår

2010

DK5

60.13

Længde

170 s., illustreret

ISBN

9788774879909

Opstilling i folkebiblioteker

60.13, Virksomheders