Bøger / faglitteratur / bibliografier

Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv : interview, observationer og dokumenter


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
303 sider
Udgivet
2005
Genre og form
bibliografier

Beskrivelse


Summary: Brugen af kvalitative metoder inden for sociologien og beslægtede fag har i løbet af de sidste ti år gennemgået en markant udvikling. Strømninger som konstruktivisme og interaktionisme, der fremstiller sandhed og mening som sociale konstruktioner, stiller forskeren over for nye udfordringer. Nye spørgsmål trænger sig på: · Hvordan påvirker intervieweren de svar, han eller hun får? · Hvilke muligheder og begrænsninger giver det interaktionistiske perspektiv på observationsstudier? · Hvilke konsekvenser får det, at et dokument ikke anskues som noget []i sig selv[], men først får betydning, når det indgår i en social situation? []Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv[] undersøger, hvad det betyder, når forskeren selv bliver en medspiller i meningsproduktionen, og den virkelighed, der skal beskrives, ikke længere er et stabilt fænomen. Antologien retter sig mod studerende og undervisere på universiteter og andre højere læreanstalter. Margaretha Järvinen er professor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet og Socialforskningsinstituttet. Nanna Mik-Meyer er adjunkt ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School.

Indhold

Interview (Margaretha Järvinen: Interview i en interaktionistisk begrebsramme. Interview i en tangotid / af Dorthe Staunæs og Dorte Marie Søndergaard. Ida Schultz: Kampen om at definere virkeligheden). Observation (Observationer i en interaktionistisk begrebsramme / af Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer. At arbejde med mysterier og sammenbrud : empirisk materiale som kritisk samtalepartner i teoriudvikling / af Mats Alvesson og Dan Kärreman. Hanne Warming: Erkendelse gennem oplevelse : når indlevelse ikke er mulig. Tobias Børner Stax: Samtaler i detaljer, detaljer i samtaler : etnometodologisk konversationsanalyse). Dokumenter (Nanna Mik-Meyer: Dokumenter i en interaktionistisk begrebsramme. Lise Justesten: Dokumenter i netværk. Peter Dahler-Larsen: Dokumenter som objektiveret social virkelighed. Jakob Arnoldi: Medieanalyse og Niklas Luhmanns systemteori. Diskursanalytisk tekstanalyse / af Louise Phillips og Kim Schrøder)


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. sep. 2005

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 29. sep. 2005

Denne antologi er en metodebog, som beskæftiger sig med metoder til undersøgelse af dels forskerens rolle i forhold til det, der forskes i og dermed også vedkommendes egen betydning for resultatet af en analyse, dels hvilke metodemæssige konsekvenser det har, når analyseobjektet til stadighed er i bevægelse og foranderligt og ikke antages at være stabilt og endegyldigt. Det er redaktørernes udgangspunkt, at der mangler metodebøger i forhold hertil, og som forholder sig til interviewet som empirisk materiale, observationsstudier og den måde dokumentmaterialer behandles på. Bogen er inddelt med disse 3 temaer som omdrejningspunkt, og i 13 artikler belyser de 14 bidragydere forskellige metodologiske konsekvenser af den såkaldte konstruktivistiske-interaktionistiske tilgang. Forfatterne har alle en universitær baggrund, og bogen retter sig mod studerende og forskere på højere læreanstalter.


Sygeplejersken

Årg. 106, nr. 4 (2006)

af

af

Lisbeth Uhrenfeldt

Årg. 106, nr. 4 (2006)


Nord nytt

2007, nr. 100

af

af

Thomas Suenson

2007, nr. 100


Tidsskrift for sygeplejeforskning

Årg. 22, nr. 3 (2006)

af

af

Kirsten Lomborg

Årg. 22, nr. 3 (2006)


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 43, nr. 4 (2006)

af

af

René B. Christiansen

Årg. 43, nr. 4 (2006)